logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng gửi tới các đơn vị, các Thày/Cô trong toàn Trường nội dung Thông báo số 1163/TB-ĐHHN ngày 09/7/2020 về việc tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021. Các văn bản kèm theo gồm có:

1. Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021, Trường Đại học Hà Nội được giao tuyển chọn 04 đề tài.

2. Nội dung hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 theo Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 được nêu tại Thông báo số 1163/TB-ĐHHN ngày 09/7/2020. (Xem)

3. Các biểu mẫu thuộc Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

Thuyết minh đề tài KH&CN (Mẫu 6);
Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ (Mẫu 7)
Giải trình chi tiết các khoản chi (Mẫu Phụ lục 2 và xem hướng dẫn tại Phụ lục 1); 
 https://drive.google.com/file/d/1A9WTXeeSIDBZB9TB5GzizsL1fmGsjZ3j/view?usp=sharing

Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài;
Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.
4. Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

Các đơn vị, cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về Phòng Quản lý Khoa học (Bà Nguyễn Thị Ngà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ĐT: 02435530728) trước 17g00 ngày 05/8/2020.

Trân trọng thông báo.