logo
EN
VN

Thông báo về việc xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

HANU - Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao số lượng đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ cho các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí về tiềm lực KH&CN của đơn vị. Thực hiện Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 02 năm 2021 về việc thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường xây dựng đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, cụ thể như sau:

1. Quan điểm và mục tiêu
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ phải hướng vào giải quyết những vấn đề phục vụ phát triển ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Khuyến khích các nhiệm vụ nghiên cứu có xuất bản quốc tế, có các sáng chế, giải pháp hữu ích và các công nghệ, sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao vị thế của đại học Việt Nam; phát triển bền vững tiềm lực KH&CN của đất nước.
Tăng cường thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, khuyến khích, ưu tiên các nhiệm vụ có đóng góp hoặc thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách.
Năm 2022, kế hoạch KH&CN tập trung vào các mục tiêu sau:
a) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học trong hệ thống ISI và Scopus; tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả được bảo hộ;
b) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh; xây dựng thành công các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn kết hoạt động nghiên cứu với đào tạo trình độ cao và hợp tác mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh;
c) Nghiên cứu phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực nâng hạng trường đại học trong bảng xếp hạng đại học thế giới và khu vực;
d) Thực hiện đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch KH&CN theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, lấy mục tiêu sản phẩm đầu ra làm thước đo kết quả nghiên cứu.

2. Các nhóm đề tài được ưu tiên
a) Nhóm 1: Các đề tài thực hiện các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt như Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển);
b) Nhóm 2: Các đề tài cấp Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục;
c) Nhóm 3: Đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa;
d) Nhóm 4: Đề tài có cam kết rõ ràng về kinh phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% tổng kinh phí.

3. Yêu cầu sản phẩm và dự kiến kinh phí
a) Đề xuất đề tài phải rõ sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống ISI, Scopus, tạp chí uy tín trong nước;
b) Có kết quả đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn... và các sản phẩm khác có thể định lượng được;
c) Có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo NCS (nếu có);
d) Đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện;
đ) Xem xét, đánh giá tính khả thi;
e) Về kinh phí đề xuất: Dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhóm đề tài như sau: Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tối đa 600 triệu đồng/đề tài; Khoa học cơ bản, tối đa 500 triệu đồng/đề tài; Khoa học xã hội và nhân văn, tối đa 300 triệu đồng/đề tài.

4. Thời hạn đăng ký đề xuất
Các đơn vị, cá nhân xây dựng Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ theo mẫu Phụ lục 1 và gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước 11g00 ngày 22 tháng 02 năm 2021 (Chuyên viên: ThS Nguyễn Thị Ngà, Điện thoại: 0977.930.468, 0243.5530.728; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

- Thông báo xem tại đây.

- Phụ Lục xem tại đây.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Văn Trào