logo
EN
VN

Thông báo tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ HANU - Sáng mãi niềm tin” năm 2021

Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2021, Trường Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ HANU - Sáng mãi niềm tin” năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH
- Giúp sinh viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Nâng cao hiểu biết của sinh viên về thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và vai trò, trách nhiệm của thanh niên, sinh viên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước
- Trang bị lý luận, tri thức văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức lối sống cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
2.1. Nội dung:
- Cơ sở lý luận của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
- Tìm hiểu về lịch sử ra đời, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay và đặc biệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Tìm hiểu về thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới.
- Vai trò, trách nhiệm của thanh niên, sinh viên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
2.2. Hình thức: thi trực tuyến; trực tiếp (thi Rung chuông vàng tại Lễ trao giải)
2.3. Đối tượng tham gia: sinh viên Trường Đại học Hà Nội;
2.4. Thời gian:
- Phát động cuộc thi 03/02/2021
- Đợt 1: Từ 8 giờ 00 ngày 22/02/2021 đến 17 giờ 00 ngày 22/3/2021.
- Đợt 2: Từ 8 giờ 00 ngày 29/3/2021 đến 17 giờ 00 ngày 29/4/2021.
- Công bố kết quả cuộc thi và tổ chức trao giải: 19/5/2021.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng gồm có: Giấy khen của Đoàn thanh niên - Trường Đại học Hà Nội và hiện vật:
1. 01 Giải nhất: 1.500.000 đồng
2. 02 Giải nhì: 1.000.000 đồng
3. 03 Giải ba: 500.000 đồng/giải
4. 10 Giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải

IV. THỂ LỆ
- Sinh viên đăng nhập vào website của cuộc thi http://sangmainiemtin.hanu.edu.vn, lập tài khoản dự thi và trả lời câu hỏi theo hướng dẫn. Mỗi sinh viên được tham gia thi 1 lần/1 đợt thi (có thể tham gia cả 02 đợt).
- Giải thưởng căn cứ vào điểm thi từ cao xuống thấp và thời gian làm bài thi của thí sinh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đơn vị chủ trì: Khoa Giáo dục Chính trị;
2. Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên; Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Công nghệ thông tin – Đào tạo trực tuyến; Phòng Thiết bị - công nghệ; Phòng Truyền thông.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

210202 Cuoc thi TUoi tre HANU