HANU

http://www.hanu.vn/images/stories/videos/tuyen_sinh_2011.swf

HANU VU

Thanh tra Giao duc

1. Bảo lưu kết quả học tập

* Điều kiện: 

- Sinh viên phải có kết quả học tập ít nhất là 01 học kỳ.  

- Có lý do chính đáng, theo đúng quy định hiện hành. 

- Hoàn thành việc đóng học phí.

1. Sinh viên làm đơn xin bảo lưu theo mẫu và trình lên Khoa mình đang học: Liên hệ với Khoa.

2. Lấy kết quả học tập ở Khoa mình đang học: Liên hệ với Khoa.

3. Nộp đơn, kết quả học tập và hoá đơn tiền học (hoặc chứng nhận của phòng Tài chính – Kế toán - Phòng 106, nhà A) cho chuyên viên phụ trách khoa mình ở Phòng Đào tạo - Phòng 115, 118, nhà A.

4. Nhận Quyết định bảo lưu: Phòng Đào tạo, nơi nộp đơn, theo phiếu hẹn.

Tải mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại đây (doc).

 
Bài đã đăng
DELE
EDO
Thông tin cựu sinh viên

 

Bài đã đăng