logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, đề tài KH&CN cấp Bộ

Theo Quyết định số 502/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Từ ngoại lai gốc Ấn - Âu trong tiếng Nhật lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học, kỹ thuật" (MS: B2017-NHF-01) do PGS.TS Nguyễn Tô Chung làm chủ nhiệm, Cô Thủy (Chủ tịch Hội đồng) cùng các thành viên và Nhóm thực hiện nhất trí tiến hành cuộc họp trực tuyến.

Nội dung cụ thể:

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Từ ngoại lai gốc Ấn-Âu trong tiếng Nhật lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học, kỹ thuật" (MS: B2017-NHF-01) do PGS.TS Nguyễn Tô Chung làm chủ nhiệm
Thành phần: Theo Quyết định số 502/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020, nhóm thực hiện và thư ký hành chính
Thời gian: Từ 14g00 Thứ Sáu ngày 03/4/2020
Hình thức: Qua G-meet
Chủ trì: Chủ tịch hội đồng (Xem file đính kèm tại đây)