logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Đề án mở mã ngành Nghiên cứu phát triển

Trường Đại học Hà Nội công bố Đề án mở mã ngành Nghiên cứu phát triển.

Nhà trường dự định tuyển sinh đào tạo từ năm học 2020 - 2021.

Toàn văn Đề án xin xem tại đây (pdf).

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo