logo
EN
VN

Thông báo về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

HANU - Ngày 27/7/2020, Nhà trường đã có Thông báo số 1294/ĐHHN-TB về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhà trường yêu cầu các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và người học trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Nội dung thông báo như dưới đây:

200727 1294-TB-DHHN_ok