logo
EN
VN

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Ngày 22 tháng 8 năm 2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 1766/QĐ/ĐHHN Ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế này được áp dụng đối với bậc đại học chính quy từ khóa  2017 -2021 của Trường Đại học Hà Nội

Phòng QLĐT yêu cầu sinh viên chính quy khóa 2017 -2021 đọc kỹ Quy chế để biết quyền, nghĩa vụ và các thông tin cần thiết khác trong suốt khóa học của mình.

Download nội dung Quy chế tại đây 

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Hà Nội

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký quyết định số 1767/QĐ-ĐHHN ban hành Quy định công tấc cố vấn học tập tại Trường Đại học Hà Nội. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động công tác cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Hà Nội.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên và các cố vấn học tập để biết và thực hiện.

Tải nội dung Quy định tại đây

Nguồn: Phòng QLĐT

Thông báo 1457/TB-BGDĐT ngày 25-11-2013 của Bộ GD&ĐT về Đề án 911 - Đào tạo Tiến sĩ

Về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013.

Tiếp theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu, kinh phí đào tạo của Đề án năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để ứng viên đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển năm 2013 theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT nhưng chưa được phê duyệt trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xét tuyển.

(Xem chi tiết nội dung Thông báoPhụ lục bổ sung).

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Năm 2012 thực hiện rà soát thống kê các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, Bộ GD&ĐT đã ra Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

(Xem chi tiết nội dung tại đây)

Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”

Ngày 22 tháng 09 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2010 và thay thế Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”.

(Xem chi tiết nội dung tại đây)